Změna velikosti písma

Stanovy:

 

Spolek KONIPASKA

Stanovy spolku

 

Čl. I

Název a sídlo spolku

 

 1. Název spolku: Spolek KONIPASKA (dále jen „spolek“)

 

 1. Sídlo spolku: Riegrova 1199/42, 669 02 Znojmo

Čl. II

Účel spolku

Účelem spolku je:

 1. Hlavním cílem spolku je podpora péče hospicového typu. Spolek bude usilovat o zajištění kvalifikované pomoci nemocným a umírajícím v termálním stádiu života a jejich členům rodiny. A to nejen odbornou zdravotní péčí, ale i psychologickou, sociální a duchovní pomocí.
 2. organizování a podpora kulturních a společenských aktivit nebo sportovních akcí, jejichž výtěžek bude věnován na podporu hospicové péče nebo handicapovaných občanů (zejména mládeže) a jejich integraci. Za účelem šíření a podpory hospicové myšlenky a pomoci handicapovaným občanům.
 3. Za tímto účelem bude spolek spolupracovat se státními zdravotnickými i nezdravotnickými institucemi, s nestátními organizacemi, zabývajícími se touto problematikou, s církvemi i s jednotlivými osobami, se kterými bude spolupráce pro naplňování poslání Spolku nutné či vhodné.
 4. Spolek chce rovněž kvalifikovaně napomáhat v péči o členy rodiny a blízké osoby z rodin, s nevyléčitelně nemocnými, umírajícími i zemřelými, a to hlavně po stránce duševní a duchovní.
 5. Podle možností bude spolek vytvářet podmínky i pro respitní péči, ale prioritou jednoznačně zůstává hospicová péče a pomoc handicapovaným osobám.
 6. Dalšími cíli spolku je vybudování půjčovny pomůcek pro nemocné v termálním stádiu onemocnění a následně i vybudování lůžkového zařízení Hospicové péče, jako nestátní zdravotnické zařízení a to zejména pro nemocné ze Znojemska a přilehlých regionů. V případě volné kapacity je možné i dalších regionů.
 7. Spolek je založen na křesťanských etických principech s plným respektem k individuálním potřebám, postojům a názorům těch, kterým bude sloužit.
 8. Naplňováním výše uvedených cílů se spolek snaží a bude snažit, šířit myšlenku hospicového hnutí a přispět k proměně vztahu ke smrti a umírajícím v naší společnosti. Spolek se snaží získávat další zájemce o dobrovolnou a profesionální službu v rámci hospicové péče i zájemce ochotné tuto činnost finančně podporovat.

 

Čl. III

Charakter spolku

 1. Spolek KONIPASKA (dále jen spolek) je spolkem, který má postavení právnické osoby ve smyslu ust. § 214-302 NOZ č. 89/2012 Sb. a svým charakterem samosprávné, dobrovolné, samostatné, nezávislé, nestátní a nezisková organizace.

 

Čl. IV

Členství ve spolku

 1. Zakládajícím členem spolku je fyzická osoba, jež se účastní činnosti přípravného výboru.
 2. Členem spolku se může stát fyzická osoba, která souhlasí s cíli a posláním spolku a je starší 18-ti let a je ochotna se podílet na činnosti spolku.
 3. Členství ve spolku vzniká:
  1. Podáním přihlášky na zakládající členské schůzi spolku.
  2. Přijetím výboru spolku na základě písemné přihlášky.

Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště, rodné číslo žadatele, datum podání přihlášky a vlastnoruční podpis. Případně telefonické spojení nebo  e-mailovou adresu žadatele. Výbor spolku o přijetí či nepřijetí žadatele rozhoduje na své nejbližší schůzi po dni podání žádosti.

 1. Výše členského příspěvku je dobrovolná, minimálně však 200,-Kč ročně.
 2. Členství ve spolku zaniká:
  1. Písemným oznámením člena radě o vystoupení ze spolku
  2. Úmrtím člena
  3. Zrušením členství radou. Rada může členství zrušit, pokud člen závažně či opakovaně poruší stanovy spolku nebo pokud svým jednáním hrubě poškodí zájmy spolku.
  4. Člen spolku se může do 14 dnů od doručení oznámení o zrušení členství proti rozhodnutí rady písemně odvolat k nejbližší valné hromadě.

 

 1. Práva člena spolku:
  1. Podílet se na činnosti spolku
  2. Vznášet návrhy a podněty, vyjadřovat se k otázkám činnosti spolku a hlasovat na valné hromadě
  3. Volit a být volen do výboru spolku
  4. Být informován o plánech a o činnosti spolku a jeho výboru, o hospodaření spolku a o využití získaných prostředků
 2. Povinnosti člena spolku:
  1. Dodržovat stanovy spolku
  2. Vždy jednat v souladu se zaměřením a cíli spolku a podílet se dle svých možností na činnosti spolku

 

Čl. V

Orgány spolku a způsob jejich ustanovení

 1. Orgány spolku jsou:Členská schůze
  1. členská schůze (dále jen valná hromada nebo VH)
  2. výbor spolku

Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku. Volí a odvolává výbor spolku, rozhoduje o znění stanov spolku, schvaluje roční plán činnosti spolku, schvaluje výroční zprávu o činnosti a hospodaření sdružení, rozhoduje o otázkách zásadní a dlouhodobé činnosti spolku a rozhoduje o zániku spolku rozpuštěním.

VH se koná nejméně 1x ročně a svolává ji výbor spolku. VH rozhoduje, není-li dále uvedeno jinak, prostou většinou hlasů přítomných, přičemž každý člen spolku má jeden volební hlas.

 1. Výbor spolku

Výbor spolku má 3 členy, které volí VH. Následně, VH volí z již zvolených členů výboru,  předsedu výboru a místopředsedu. Schůze výboru spolku se konají dle potřeby, zpravidla 1x za tři měsíce. Výbor je volen na dobu neurčitou, nejméně však na dobu jednoho roku. Výbor spolku řídí činnost spolku v době mezi zasedáními členské schůze. Statutárním zástupcem spolku je předseda výboru spolku, který je oprávněn jednat a zavazovat se jménem spolku tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu spolku připojí svůj podpis nebo svůj podpis a razítko spolku.

 

 

A)   Práva a povinnosti členů spolku

 

 1. Členem spolku se může stát kterákoliv fyzická osoba, jež dovršila věk 18 roků a má o danou problematiku aktivní zájem. Dále se členem sdružení může stát kterákoliv právnická osoba, registrovaná v ČR podle platných předpisů.

 

 1. Členství vzniká přijetím přihlášky nového člena členskou schůzí.

 

 1. Členství ve spolku lze ukončit písemným prohlášením člena, ústním prohlášením člena na členské schůzi nebo rozhodnutím členské schůze.

 

 1. Členové spolku jsou oprávněni podílet se na činnosti spolku, zúčastnit se členských schůzí, vznášet návrhy a podněty k otázkám činnosti spolku, volit a být volen do výboru spolku a tím spolurozhodovat o činnosti spolku a o jeho výboru.

 

 

B)    Zásady hospodaření spolku

 

 1. Spolek je neziskovou organizací. Spolek je způsobilý nabývat práv a zavazovat se v majetkových věcech. Se svým či svěřeným majetkem a se všemi získanými prostředky, bude nakládat výhradně v souladu s cíli a zaměřením spolku.
 2. Zdroje potřebné k naplnění činnosti a účelu spolku tvoří:
  1. Příspěvky členů a příznivců spolku
  2. Finanční prostředky získané svou činností nestátního zdravotního zařízení
  3. Finanční a věcné dary od tuzemských a zahraničních fyzických i právnických osob a sponzorů
  4. Granty
  5. Sbírky
  6. Dotace příslušných státních orgánů a jiných právnických osob, s nimiž spolek disponuje podle pravidel stanovenými těmito orgány
  7. Příjmy z akcí organizovaných spolkem
  8. Za řádnou evidenci hospodaření zodpovídá předseda spolku. Za hospodaření Spolku odpovídá výbor spolku, který každoročně předkládá VH zprávu o hospodaření.
  9. V případě zániku spolku je jeho majetek po provedené likvidaci předán jiné právnické osobě se stejným nebo příbuzným předmětem činnosti, tj. hospicová péče nebo podpora a pomoc handicapovaným osobám.

 

C)    Závěrečné ustanovení

 

 1. Stanovy spolku nabývají účinnosti dnem registrace spolku u příslušného Krajského soudu.
 2. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.

 

 

 Ve Znojmě dne 13.2.2015